- Smarowanie

Ogólne informacje dotycz?ce smarowania:
Smarowane pier??cienie warstwowe zapewniaj? lepsz? szczelno??? ni?? suche pier??cienie. Pier??cienie smarowane s? wymagane w zastosowaniach nara??onych na oddzia??ywanie wody, brudu i kamienia kot??owego. Aby zapewni? odpowiedni ruch smaru w uk??adzie pier??cieni i zapobiec nadmiernemu ci??nieniu, zaleca si? stosowa? otwory wlotowe oraz otwory upustowe smaru. Je??eli mo??liwe, pier??cie?? no??ny powinien zosta? wyposa??ony w 4 otwory o ??rednicy od 3 do 5 mm równomiernie rozmieszczone na obwodzie oraz w podstawie rowka. Pozwoli to na ??atwe rozprowadzenie i wymian? smaru w przypadku ponownego smarowania.

Opcje smarowanie:
Poni??ej wyszczególniono trzy ró??ne sprawdzone metody smarowania przy u??yciu otworów wlotowych i upustowych, których rozmieszczenie zale??y od dost?pnej powierzchni. Przecieki z zewn?trz nie s? mo??liwe, poniewa?? otwory s? wype??nione smarem.

Zalecenia odno??nie ??rodków smaruj?cych:
Nie jeste??my w stanie poleci? konkretnych smarów ani poda? informacji na temat cz?stotliwo??ci smarowania. Typ i ilo??? odpowiedniego smaru musi zosta? okre??lona i przedstawiona przez klienta w zale??no??ci od warunków pracy takich jak: pr?dko???, temperatura robocza, poziom zanieczyszczenia i warunki otoczenia. Producenci ??o??ysk i smarów mog? udzieli? stosownych informacji.

Uwaga:
Pier??cienie typu „FK5-HFL” s? wyj?tkiem. Nale??y je montowa? na sucho bez stosowania jakichkolwiek smarów. Otaczaj?ce elementy mog?ce styka? si? z pier??cieniami warstwowymi równie?? nie mog? by? smarowane. Pod wp??ywem wysokiej temperatury pracy smary zw?glaj? si?, co prowadzi do uszkodzenia pier??cieni warstwowych.

Opcja -1
Otwory upustowe u??o??one pionowo do podstawy rowka, cztery otwory dla ka??dego rowka, rozmieszczone obwodowo pod k?tem 90°. ?rednica otworów zale??y od szeroko??ci rowka. Smar t??oczony przez ??o??yska mo??e wp??ywa? obok pier??cieni lub wyp??ywa? w gór? pod pier??cieniami.

Opcja -2
Otwory upustowe u??o??one poziomo do podstawy rowka, cztery otwory dla ka??dego rowka, rozmieszczone obwodowo pod k?tem 90°. ?rednica otworu powinna wynosi? od 3 do 5 mm. Smar t??oczony przez ??o??yska mo??e wyp??ywa? w gór? pod pier??cieniami (??rednica podstawy rowka) i obok pier??cieni.

Opcja -3
Ta opcja ???czy wy??ej przedstawione opcje 1 i 2. Tak zwana „komora olejowa” umiejscowiona jest pomi?dzy dwoma pakietami pier??cieni uszczelniaj?cy i pe??ni ona funkcj? zbiornika w rowku oraz optymalizuje efekt uszczelniaj?cy.

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa??   

 


Copyright 2010 fey.pl