FK8

 FK8 Uszczelniaj?ce pier??cienie no??ne z tworzywa sztucznego uszczelki i elementy dystansowe dla smarowanych ??o??ysk wa??eczkowych

Zastosowanie uszczelniacza warstwowego pier??cienia no??nego z tworzywa sztucznego „FK8”
Zewn?trzne zaciskowe uszczelniaj?ce pier??cienie no??ne wykonane z tworzywa sztucznego poliamid 6 (PA6), dost?pne równie?? ze wzmocnieniem z w??ókna mineralnego, s? stosowane do uszczelniania ??o??ysk wa??eczkowych przed wyciekiem oleju oraz do ochrony przed wnikaniem wody. U??ywane s? w osiach pojazdów oraz rolkach i ko??ach wszystkich typów urz?dze??, w silnikach stosowanych w transporcie, ruchomych sekwencjach sprz?tu budowlanego i maszynach rolniczych.

Uszczelniaj?ce pier??cienie no??ne zgodnie z projektem 01 i 02 posiadaj? spr???ynowe, elastyczne wargi uszczelniaj?ce. Konstrukcja taka jest korzystna w zastosowaniach, gdzie spodziewana jest du??a ilo??? rozbryzgów wody w obszarze uszczelnienia.

Wykonane z tworzywa uszczelnienia pier??cienia no??nego mog? by? równie?? stosowane jako uszczelnienie zabezpieczaj?ce znajduj?ce si? przed bocznymi uk??adami uszczelek na wa??ku.

Na ogó??, pier??cienie no??ne mog? zosta? przesuni?te r?cznie poprzez delikatne uderzanie mi?kkim m??otkiem (1) w pó??o??. Je??eli nachylenie monta??owe jest niepo???dane lub gdy niewielkie nachylenie jest dost?pne, pier??cie?? no??ny nale??y pocz?tkow? nasun?? na piast? (2).

Testy robocze:
Przed rozpocz?ciem produkcji powtarzalnej uszczelniaj?cych pier??cieni no??nych, w ka??dym przypadku musz? zosta? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali? czy po???dany efekt uszczelniaj?cy jest mo??liwy do osi?gni?cia.

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa?? 


Copyright 2010 fey.pl