FK7 DMS

 FK 7 DMS Podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj?ce do wa??ków (z ochron? przeciw sile od??rodkowej)

Zastosowanie podwójnych pier??cieni ustalaj?cych do wa??ków z ochron? przeciw sile od??rodkowej „FK7 DMS”
Podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj?ce „FK7 DMS” z ochron? przeciw sile od??rodkowej stosuje si? przy pr?dko??ciach obrotowych, które nie mog? zosta? osi?gni?te przez pier??cienie ustalaj?ce „FK7 DSW”.

Zakres ??rednic dla pier??cieni DMS:
Ø 45 mm do Ø 310 mm.

Napr???enie osiowe 3):
Nale??y przeprowadzi? prób? ??cinania w warunkach pracy, aby okre??li? zdolno??? pier??cieni ustalaj?cych do ??cinania osiowego. Nie mo??na zagwarantowa? pewnej pozycji pier??cieni ustalaj?cych w rowku w przypadku gdy otaczaj?ce elementy naciskaj? w niekontrolowany sposób na pier??cienie warstwowe podczas pracy (efekt ???cz?cy) lub gdy elementy znacznie wibruj?.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada? ??rednicy wa??ka „D1”.

Testy robocze:
Przed rozpocz?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz? zosta? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali? czy pier??cienie ustalaj?ce s? w stanie wytrzyma? wymagane napr???enia.
 

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa?? 


Copyright 2010 fey.pl