FK7 DSB


 FK 7 DSB Podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj?ce do otworów

Zastosowanie podwójnych pier??cieni ustalaj?cych do otworów „FK7 DSB”.
Dwuzwojowe warstwowe pier??cienie ustalaj?ce „FK7 DSB” do otworów s? warto??ciowym dodatkiem do jednozwojowych warstwowych pier??cieni ustalaj?cych "FK7 ESB".
Na zakres zastosowa?? dwuzwojowych warstwowych pier??cieni ustalaj?cych „FK7 DSB" do otworów sk??adaj? si? zastosowania, w których elementy musz? by? ustalone osiowo, np. uk??ady przenosz?ce, sprz?t budowlany, maszyny rolnicze, elementy z???czne w przemy??le samochodowym i in??ynierii mechanicznej, w ??o??yskach wa??eczkowych i ??lizgowych, w przemy??le stoczniowym i lotniczym, wyci?gach, ko??ach pasowych itd.

Zalety dwuzwojowych warstwowych pier??cieni ustalaj?cych:
• Okr?g??o??? zamkni?tego zwoju w zakresie 360° gwarantuje ci?g??y styk z podstaw? rowka oraz pe??n? obwodow? szczelno???.
• Sta??a dynamiczna masa podczas obrotu
• Wy??sza odbojno??? w porównaniu z jednozwojowymi warstwowymi pier??cieniami ustalaj?cymi "FK7 ESB”

Napr???enie osiowe 3):
Nale??y przeprowadzi? prób? ??cinania w warunkach pracy, aby okre??li? zdolno??? pier??cieni ustalaj?cych do ??cinania osiowego. Nie mo??na zagwarantowa? pewnej pozycji pier??cieni ustalaj?cych w rowku w przypadku gdy otaczaj?ce elementy naciskaj? w niekontrolowany sposób na pier??cienie warstwowe podczas pracy (efekt ???cz?cy) lub gdy elementy znacznie wibruj?.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada? wymiarom ??rednicy otworu „D1”.

Testy robocze:
Przed rozpocz?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz? zosta? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali? czy pier??cienie ustalaj?ce s? w stanie wytrzyma? wymagane napr???enia.

 

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa?? 


Copyright 2010 fey.pl