FK7 ESW

FK 7 ESW Pojedyncze warstwowe pier??cienie ustalaj?ce do wa??ków

Zastosowanie pojedynczych pier??cieni ustalaj?cych do wa??ków „FK7 ESW”
Na zakres zastosowa?? jednozwojowych warstwowych pier??cieni ustalaj?cych „FK7 ESW" do wa??ków sk??adaj? si? zastosowania, w których elementy musz? by? ustalone osiowo, np. uk??ady przenosz?ce, sprz?t budowlany, maszyny rolnicze, elementy z???czne w przemy??le samochodowym i in??ynierii mechanicznej, w ??o??yskach wa??eczkowych i ??lizgowych, w przemy??le stoczniowym i lotniczym, wyci?gach, ko??ach pasowych itd.

Jednozwojowe warstwowe pier??cienie ustalaj?ce mog? by? wyposa??one w opcj? monta??u/demonta??u (patrz rysunek na stronie 29).

Napr???enie osiowe 3):
Nale??y przeprowadzi? prób? ??cinania w warunkach pracy, aby okre??li? zdolno??? pier??cieni ustalaj?cych do ??cinania osiowego. Nie mo??na zagwarantowa? stabilnej pozycji pier??cieni ustalaj?cych w rowku w przypadku gdy otaczaj?ce elementy naciskaj? w niekontrolowany sposób na pier??cienie warstwowe podczas pracy (efekt ???cz?cy) lub gdy elementy znacznie wibruj?.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada? ??rednicy wa??ka „D1”.

Testy robocze:
Przed rozpocz?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz? zosta? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali? czy pier??cienie ustalaj?ce s? w stanie wytrzyma? wymagane napr???enia.

 

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa?? 


Copyright 2010 fey.pl