FK6 ISKD

 FK 6 ISKD Po???czone podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
do wa??ków

Zastosowanie wewn?trznych podwójnych po???czonych pier??cieni zaciskowych „FK6 ISKD" (3 pier??cienie = 1 pakiet)
Dwuzwojowe warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce „FK6 ISKD” s? stosowane jako uszczelnienia olejowe w ??o??yskach wa??eczkowych i ??lizgowych. Pier??cienie te, gdy s? naoliwione, chroni? przed dost?pem brudu i wilgoci z otoczenia, a tak??e przed wyciekiem oleju. Szczególnie zalecane w przypadku wysokich wymaga?? odno??nie uszczelnie??. Ze wzgl?du na zwi?kszony efekt labiryntowy nast?puje optymalizacja efektu uszczelniaj?cego poprzez dodatkowe uszczelnienie ??rednicy podstawy rowka.

Zestawy "FK6 ASD" lub "FK6 ASKD" s? zwykle zalecane zamiast zestawów „FK6 ISD” lub „FK6 ISKD” ze wzgl?du na ich ??atwiejszy monta?? w rowkach. W zale??no??ci od zastosowania lub wymaga?? technicznych, no??niki pier??cieni mog? by? wytwarzane ze stali, ??eliwa, stopów lekkich lub tworzyw sztucznych.

Luz osiowy i/lub poprzeczny 3)
Szeroko??? rowka „A” musi by? powi?kszona o podwojon? warto??? luzu, je??eli ten wyst?puje w obszarze pier??cieni. ?rednica podstawy rowka „D2" musi by? powi?kszona o warto??? luzu poprzecznego, je??eli ten wyst?puje. Nieprzestrzeganie powy??szych wytycznych prowadzi do zniszczenia pier??cieni i otaczaj?cych ich elementów. Zaleca si? stosowanie pe??nych tolerowanych szeroko??ci rowka, zw??aszcza w przypadku wyst?powania rozszerzalno??ci cieplnej.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada? ??rednicy wa??ka „D1”. Pier??cienie mo??na zamawia? pojedynczo lub w pakietach (1 pakiet = 2 pier??cienie ISD + 1 pier??cie?? ASD).

Testy robocze:
Przed rozpocz?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz? zosta? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali? czy po???dany efekt uszczelniaj?cy jest mo??liwy do osi?gni?cia.

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa?? 


Copyright 2010 fey.pl