FK5 HFL

 FK5-HFL Pojedyncze i podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
do uszczelniania kompensatorów osiowych w rurach wydechowych silników spalinowych, kolektorów - z???cz rurowych wykonanych z blachy, uk??adów recyrkulacji spalin i turbospr???arek

Zastosowanie pojedynczych i podwójnych warstwowe pier??cieni uszczelniaj?cych „FK5-HFL”
Jedno- i dwuzwojowe warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce oznaczone symbolem "FK5-HFL" wykonane s? z ??arowytrzyma??ej nichromowej stali i przeznaczone s? do uszczelniania kompensatorów osiowych i poprzecznych w rurach wydechowych silników spalinowych, uk??adach recyrkulacji spalin, zaworach wydechowych, turbospr???arkach, ruchomych i stacjonarnych agregatach pr?dotwórczych. S? szczególnie zalecane w zastosowaniach o wysokiej temperaturze roboczej, du??ych ruchach osiowych i poprzecznych wynikaj?cych z rozszerzalno??ci cieplnej.

Wymiary ekspandera na ??yczenie

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia:
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada? wymiarom obudowy „D1”. Pier??cienie mo??na zamawia? pojedynczo lub w pakietach.

Testy robocze:
Przed rozpocz?ciem produkcji powtarzalnej, w ka??dym przypadku musz? zosta? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali? czy po???dany efekt uszczelniaj?cy jest mo??liwy do osi?gni?cia.

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa?? 


Copyright 2010 fey.pl