FK5

 FK 5 Pojedyncze i podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
do ??o??ysk wa??eczkowych stosowanych w urz?dzeniach do ci?g??ego odlewania, turbinach parowych i jednostkach zasilaj?cych

Zastosowanie pojedynczych i podwójnych warstwowych pier??cieni uszczelniaj?cych „FK5”
Jedno- i dwuzwojowe warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce s? u??ywane do uszczelniania ??o??ysk wa??eczkowych i ??lizgowych zespo??ów walcowniczych w urz?dzeniach do ci?g??ego odlewania, przemys??owych turbinach parowych, ruchomych i stacjonarnych agregatów pr?dotwórczych. W ka??dym przypadku uk??ad uszczelniaj?cy musi sprosta? surowym wymaganiom wynikaj?cym z ekstremalnych warunków eksploatacyjnych takich jak: korozja oraz oddzia??ywanie czynników chemicznych na materia??, z jakiego wykonany jest pier??cie??, wysoka temperatura pracy i poziom zanieczyszcze??.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia:
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada? wymiarom obudowy lub ??rednicy wa??ka „D1”. Pier??cienie mo??na zamawia? pojedynczo lub w pakietach.

Testy robocze:
Przed rozpocz?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz? zosta? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali? czy po???dany efekt uszczelniaj?cy jest mo??liwy do osi?gni?cia.


Wszystkie wymiary w mm.
*= wzmocniona konstrukcja pier??cienia
Uwaga: Prosz? zapozna? si? z informacjami na stronach 2, 38, 39, 40 i 41 (kwestionariusz).
Prosz? wyszczególni? dok??adn? ??rednic? otworu lub wa??ka „D1” we wszystkich zapytaniach i zamówieniach!

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa??
Copyright 2010 fey.pl