FK3 IS

FK 3 IS Pojedyncze warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
do wa??ków

Zastosowanie wewn?trznych pojedynczych pier??cieni zaciskowych „FK3 IS" (3 pier??cienie = 1 zestaw)
Jednozwojowe warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce „FK3 IS” s? stosowane jako uszczelnienie olejowe w ??o??yskach wa??eczkowych i ??lizgowych. Pier??cienie te, gdy s? naoliwione, chroni? przed dost?pem brudu i wilgoci z otoczenia. Po???czone zestawy pier??cieni „FK3 ISK” (dodatkowe uszczelnienie ??rednicy podstawy rowka) zwi?kszaj? efekt uszczelniaj?cy ze wzgl?du na zwi?kszony efekt labiryntowy.

Zestawy "FK3 AS" i "FK3 ASK" s? zwykle zalecane zamiast zestawów „FK3 IS” i „FK3 ISK” ze wzgl?du na ich ??atwiejszy monta?? w rowkach. W zale??no??ci od zastosowania lub wymaga?? technicznych, no??niki pier??cieni mog? by? wytwarzane ze stali, ??eliwa, stopów lekkich lub tworzyw sztucznych.

Luz osiowy i/lub poprzeczny 3)
Szeroko??? rowka „A” musi by? powi?kszona o podwojon? warto??? luzu, je??eli ten wyst?puje w obszarze pier??cieni. ?rednica podstawy rowka „D2" musi by? powi?kszona o warto??? luzu poprzecznego, je??eli ten wyst?puje. Nieprzestrzeganie powy??szych wytycznych prowadzi do zniszczenia pier??cieni i otaczaj?cych ich elementów. Zaleca si? stosowanie pe??nych tolerowanych szeroko??ci rowka, zw??aszcza w przypadku wyst?powania rozszerzalno??ci cieplnej.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada? ??rednicy wa??ka „D1”. Pier??cienie mo??na zamawia? pojedynczo lub w pakietach (1 pakiet = 3 pier??cienie IS).

Testy robocze:
Przed rozpocz?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz? zosta? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali? czy po???dany efekt uszczelniaj?cy jest mo??liwy do osi?gni?cia.

Wszystkie wymiary w mm.
*= wzmocniona konstrukcja pier??cienia
Uwaga: Prosz? zapozna? si? z informacjami na stronach 2, 38, 39, 40 i 41 (kwestionariusz).
Prosz? wyszczególni? dok??adn? ??rednic? wa??ka „D1” we wszystkich zapytaniach i zamówieniach!

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa??
Copyright 2010 fey.pl