FK4

 FK 4 Warstwowe pier??cienie t??okowe
do t??oków maszyn do kucia swobodnego i kucia matrycowego, hydrauliki sterowniczej i pras.

Zastosowanie:
Warstwowe pier??cienie t??okowe „FK4” do t??oków maszyn do kucia swobodnego i kucia matrycowego, hydrauliki sterowniczej i pras. Prosimy o kontakt z naszym dzia??em technicznym, je??eli interesuj? Pa??stwa informacje na temat wymiarów, materia??ów i geometrii rowków.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia:
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi dok??adnie odpowiada? wymiarom obudowy lub wa??ka dla wszystkich typów pier??cieni.

Testy robocze:
Przed rozpocz?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz? zosta? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali? czy po???dany efekt uszczelniaj?cy jest mo??liwy do osi?gni?cia.

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa??
Copyright 2010 fey.pl