FK2

 FK2 Warstwowe pier??cienie t??okowe
do t??oków silników, kompresorów, si??owników pneumatycznych i hydraulicznych, amortyzatorów.

Zastosowanie:
Warstwowe pier??cienie uszczelniaj�?ce „FK2” mog�? by�? stosowane w u??ywanych i nowych silnikach spalinowych w po??�?czeniu z ??eliwnymi pier??cieniami t??okowymi. ??eliwne pier??cienie t??okowe nie s�? wymagane dla t??oków urz�?dze?? hydraulicznych i pneumatycznych, kompresorów i amortyzatorów. Prosimy o kontakt z naszym dzia??em technicznym, je??eli interesuj�? Pa??stwa informacje na temat wymiarów, materia??ów i geometrii rowków.
Uszczelnienia t??oka Przyk??ady zastosowa??

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.
Zamówienia:
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi dok??adnie odpowiada�? wymiarom obudowy lub wa??ka dla wszystkich typów pier??cieni.
Testy robocze
Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy po??�?dany efekt uszczelniaj�?cy jest mo??liwy do osi�?gni�?cia.

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Montaż
----------------------
  Przykłady zastosowań 


Copyright 2010 fey.pl