Produkty

FK 2: Warstwowe pier??cienie t??okowe
do t??oków silników spalinowych, kompresorów, oprzyrz?dowania pneumatycznego i hydraulicznego, amortyzatorów itp.

     

FK 4: Pojedyncze warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
Jednozwojowe pier??cienie warstwowe do uszczelniania smarowanych olejem ??o??ysk wa??eczkowych i ??lizgowych.
 

 

FK 3: Pojedyncze i/lub podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce

 

     
      AS        ASK       IS           ISK

FK 5: Pojedyncze i/lub podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce stosowane s? do uszczelniania kompensatorów rur wydechowych silników spalinowych, turbospr???arek i turbin.
Pier??cienie „FK5” stosowane s? równie?? do uszczelniania zespo??ów ??o??ysk urz?dze?? do ci?g??ego odlewania.
 

   
      FK5             FK5-HFL

FK 6: Podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
Dwuzwojowe pier??cienie warstwowe do uszczelniania smarowanych olejem ??o??ysk wa??eczkowych i ??lizgowych w zastosowaniach specjalnych i wysokoobrotowych

 
    
     ASD     ASKD       ISD     ISKD
FK 7: Warstwowe pier??cienie ustalaj?ce
Pojedyncze i/lub podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj?ce.
Podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj?ce DMS z ustalaczem przeciwdzia??aj?cym sile od??rodkowej do wa??ków wysokoobrotowych.
 

 
     
      ESB       ESW      DSB      DSW

 
    DMS
 
FK 8: Uszczelniaj?cy pier??cie?? no??ny z tworzywa sztucznego
Wykonane z tworzywa sztucznego pier??cienie no??ne z warstwowymi pier??cieniami uszczelniaj?cymi stosowane do uszczelniania smarowanych olejem osi i ??o??ysk maszynowych oraz ta??m transportowych.
 
 

 

 

 PRODUKTY

----------------------
  FK2

----------------------
  FK4

----------------------
  FK3  AS
         ASK
         IS
         ISK

----------------------
  FK5
  FK5 HFL

----------------------
 FK6 ASD
       ASKD
       ISD
       ISKD

----------------------
  FK7 ESB
        ESW
        DSB
        DSW
        DMS

----------------------
  FK8----------------------
  Smarowanie
----------------------
  Monta??
----------------------
  Przyk??ady zastosowa??  

 


Copyright 2010 fey.pl